ลำดับที่ หัวข้อ
1 พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2556
2 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 29/04/2556
3 พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 สน.บถ. มท 0809.3/ว1312
5 ระเบียบกระทรางมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปีแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นรายจ่ายอื่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท
6 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555
7 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. 2555 สน.สส. มท 0891.3/ว398
8 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
9 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓
10 พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. ๒๕๔๖
11 พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552
12 พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
13 พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2552
14 พระราชกฤษฎีกาค่าตอบแทนกรรมการตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
15 พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
16 งบแสดงฐานะการเงิน อบต.ทับตีเหล็ก ประจำปี ๒๕๖๐
17 ข้อมูลรายรับ/รายจ่าย อบต.ทับตีเหล็ก ประจำปี ๒๕๖๐
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ทับตีเหล็ก
19 แผนการดำเนินงาน อบต.ทับตีเหล็ก
20 งบประมาณรายจ่ายประจำปี อบต.ทับตีเหล็ก
21 ผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี ๒๕๖๐
22 พรบ.อำนวยความสะดวก
23 ระบบสารสนเทศการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
24 ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวมรวมข้อมูลด้าน Competency เว็ปไซด์ http://www.bankloa.go.th