• โครงการจิตกรน้อยวาดฝันวัดปิดเทอม องค์การบริหารส่วนตำบลทับตีเหล็ก ร่วมกับ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดปะโยชน์ในช่วงปิดเทอมและพัฒนาทักษะด้านศิลปะRead more
  • ความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปี ๒๕๖๑Read more
  • อบต.ทีับตีเหล็ก ได้เปิดช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางเว็ปไซด์ หรือโทรแจ้งได้ที่ 035-969-929Read more
  • ระบบสารสนเทศองค์กรแห่งการเรียนรู้Read more
  • ระบบควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน อบต.ทับตีเหล็กRead more
  • ระบบสารสนเทศสนับสนุนการเก็บรวมรวมข้อมูลด้าน Competency เว็ปไซด์ http://www.bankloa.go.th/Read more